#Syria|Aleppo battle| showcase of fights at Jamiyat alZahra