#Syria|EuphratesShield3|AlMutassem at alHardana/Hurdana and Buzdabe