#Syria|Deir Ezzor|Air attacks on alBusayra

ctnaodzw8aezjlu

Via Eurphrates Post