#Syria| Hama Battle rif| #FSA Jaish Ezzat defense line at Rahbat alKhattab